Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Bystré***

I. SMLUVNÍ STRANY

a) Vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovaným ( dále jen hostem) a provozovatelem ubytovacího zařízení se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2326 až § 2331.

b) Smlouvou o ubytování se provozovatel (Zdeněk Horák, Hartmanice 129, 569 92 Bystré, IČ: 12010685) zavazuje poskytnout ve své provozovně Hotel Bystré***, Nám Na Podkově 84, Bystré 56992) na sjednanou dobu ubytování a služby spojené s ubytováním.
II. OBJEDNÁVKA POBYTU

a) Poptávka pobytu může být elektronicky ( email: hotelbystre@seznam.cz), osobně ( na recepci hotelu), telefonicky na tel. čísle 605 539 700, 461 741 108 či dopisem na adrese hotelu.

b) Na základě poptávky bude vytvořena nabídka ubytovacích služeb, vycházející z aktuálních pobytových balíčků a ceníku Hotelu Bystré.

c) Závazné potvrzení objednávky, rozsahu a obsahu smluvně sjednaných služeb, cen a termínu bude jasně uvedeno v potvrzujícím e-mailu hotelu.

d) Zájemce může závazně objednat ubytovací služby a darovat je třetí osobě DÁRKOVÝ POUKAZ. Termíny pobytu mohou být dohodnuty při objednání DP nebo přímo s obdarovaným. Po přijetí platby na účet ( bod III. b) mu bude zaslán DP, jehož forma i obsah budou se zájemcem konzultovány.
III. PLATBA POBYTU

a) Při závazné rezervaci může hotel požadovat zálohu ve výši 50% ceny pobytu. Na základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána zálohová faktura splatná před zahájením ubytování. Teprve po přijetí platby na účet ubytovatele je pobyt závazně rezervován.

b) Host může svůj pobyt uhradit předem fakturou. Tu si vyžádá písemně na recepci hotelu. Na základě fakturačních údajů uvedených hostem bude zaslána zálohová faktura. Po zaplacení faktury na účet ubytovatele bude pobyt závazně rezervován.

c) Host může využít FKSP svého zaměstnavatele event. obdobných fondů zaměstnavatele k úhradě pobytu. Faktura bude vystavena na základě konkrétní písemné objednávky s jasným uvedením fakturační adresy.

d) Pobyt bude vyúčtován na recepci hotelu v den odjezdu hosta. Hotel si vymiňuje v některých případech právo požadovat zaplacení objednané služby již při příjezdu. Platba může být provedena:

  • hotovostí v platné české měně
  • platební kartou (Visa, Master Card)
  • sodexo poukázkami
  • bankovním převodem na účet po vystavení faktury

IV. ZMĚNA NEBO STORNO REZERVACE

a) Host je oprávněn požádat kdykoliv o změnu rezervace, či rezervaci zrušit. Vždy tak musí učinit písemně (možná je i elektronická forma).

b) Ubytovatel může požadovat v oprávněných případech škodu vzniklou zrušením rezervace formou storna. Jedná se o rezervace především v letní sezóně a termínech, kdy lze předpokládat zvýšený zájem o ubytování.

c) Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci) pobyt zrušit nebo změnit dohodnuté podmínky pobytu. Tyto změny musí ubytovatel oznámit co nejrychleji, nejpozději však 5 dnů před započetím služby. Pokud s nimi zákazník nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a požadovat vrácení již zaplacené zálohy či faktury. Pro případ faktury uhrazené v předchozím účetním období ( kalendářním roce) bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín.

d) Storno podmínky při platbě před zahájením ubytování a v případě zrušení rezervace hostem:

zrušení pobytu 30 -15 dní před dnem příjezdu 25% předpokládané ceny pobytu
zrušení pobytu 15 -7 dní před příjezdem 50% předpokládané ceny pobytu
zrušení pobytu 7 dní a méně před příjezdem 75% předpokládané ceny pobytu
den příjezdu 100% předpokládané ceny pobytu
v případě dárkového poukazu 100% z ceny dárkového poukazu při nevyčerpání do daného termínu

e) Za nevyčerpané objednané služby a změny objednaných služeb ze strany hosta v průběhu pobytu neposkytuje hotel žádné náhrady, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. To platí i při ukončení pobytu před dohodnutým datem.
V. UBYTOVACÍ SLUŽBY

a) Při příjezdu do hotelu je každý host povinen dle zákona předložit občanský průkaz . Tím získává právo na běžné užívání najatých prostor a čerpání dohodnutých služeb.

b) Více informací o ubytování v Hotelu Bystré najde host v Ubytovacím řádu Hotelu Bystré. O službách spojených s ubytováním v Hotelu Bystré se můžete informovat v Provozním řádu krytého bazénu Hotelu Bystré. další informace mu budou poskytnuty na recepci Hotelu Bystré.

b) Host zodpovídá ubytovateli za případnou škodu kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách Hotelu Bystré on, či s ním ubytované osoby i zvířata. Je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a nahradit vzniklou újmu.

d) Pokud má host připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb, rozsahu či obsahu poskytovaných služeb, je povinen své požadavky uplatnit bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny přímo na místě.

e) Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných, nebude-li písemně ubytovatelem prohlášené, že takové věci převzal do své úschovy.

f) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz, Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

g) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

VI. GDPR

a) Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

b) Za účelem ubytovacích služeb jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození,  a to na základě údajů získaných z průkazu totožnosti /op, řidičský průkaz/od hosta.

c) Osobní údaje bude Hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

d) Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

f ) Host má dále právo získat od Hoteluosobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Hotelu poskytnul. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

g) Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnémuzpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 8.4 Kontaktní údaje Hotel Bystré, nám Na Podkově 84, Bystré 56992

VII. ZÁVĚR

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online – v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Tento formulář slouží pro odeslání poptávky ubytování. Vyplňte prosím všechna políčka a odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat. Ozveme se Vám co nejdříve.
Odesláním nezávazné poptávky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Plné znění https://www.hotel-bystre.cz/gdpr/